1. Metnin amacı

Bu aydınlatma metni, Özel Havajet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şirket)’nin sahibi olduğu, işlettiği Özel Havajet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve bağlı okulları ile işletmelerde kişisel verileri işlenen gerçek kişilere (İlgili kişi) “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu – KVKK (Kanun)” gereğince başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgi vermeyi amaçlar.

2. Bünyesinde işlenen kişisel veriler için veri sorumlusu Şirketimizdir.

Kişisel verilerin işlenmesi için Şirket yöneticileri, çalışanları, tüm mal ve hizmet sağlayıcılarımız ve danışmanlarımız nezdinde kişisel verilerle ilgili veri sorumlusu Özel Havajet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’dir.

3. Kişisel verileriniz Şirketimizde hukuki sebeplere dayanarak işlenir

Kişisel verilerin işlenebilmesi için en az bir hukuki sebebin olması şarttır. En belirgin hukuki sebep, verisi işlenen kişinin açık rızası olmasıdır. Ancak Kanunun ilgili maddesi gereğince aşağıda sayılan şartlardan en az birinin varlığı halinde de, -kişinin açık rızası olmasa da- kişisel verilerin işlenmesi hukuki bir sebeptir;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

4. Kişisel verileriniz Şirketimizde çeşitli yol ve yöntemlerle edinilebilir

Kişisel veriler, Şirket ve Şirkete bağlı;

 • okul, kurum, kuruluş ve iş birimleri ile iletişime geçildiğinde, sözleşme yapıldığında, sözleşme ve bilgi formları doldurulduğunda ilgili kişilerin kendilerince verilen bilgilerle
 • okul, kurum, kuruluş ve iş birimlerinin internet sitesi, sosyal medya hesapları, üyesi bulunduğu kamu ve özel bilgi-işlem portalları, hizmet alınan taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçiler ve benzeri veri kanallarından biri, birkaçı veya tümü aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda tamamen ya da kısmen otomatik olan ya da otomatik olmayan yollardan edinilebilir.

5. Kişisel verileriniz Şirketimizin faaliyet konuları kapsamındaki yasal iş ve işlemler ile yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla işlenir.

Kişiye ait verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilebilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi, imha edilmesi veya anonim hale getirilmesi ve benzeri her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi kapsamındadır.

Bu kapsamda Şirketimizde kişisel veriler; Şirketin okullarının ve bağlı işletmelerinin hizmetlerinden faydalanılabilmesi için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, işlem ve hizmetlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, geliştirilebilmesi, eğitim, öğretim ve kişisel gelişim faaliyetlerinin sürdürülmesi, ürün ve hizmetlerden faydalanılması, kurumsal tanıtım, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, yasal yükümlülüklerin karşılanması, sözleşmelerin yerine getirilmesi, mevzuatın amir hükümlerine bağlı kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesisi, öğrenci kimlik kartı üretimi, basımı ile çeşitli akademik ve idari işlemlerin yapılması, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapılması, amaca yönelik iş ve işlemler için istatistiki ve bilimsel bilgiler üretimi, finansman çalışmaları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk projeleri ve etkinlikleri, talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme tesisi, idari ve hukuki iş ve işlemler ile işin ruhuna ve gereklerine uygun ve orantılı olmak üzere uygulamaya konulabilecek her türlü iş ve işlemin yönetilmesi sebebi ve amacıyla işlenmektedir.

6. Şirketimizde şu kişisel verileriniz işlenebilir

Şirketimizde; ilgili kişiye, ihtiyaca ve amaca uygunluğuna bağlı olarak aşağıda ayrıntılı belirtilen kişisel verilerin biri, birkaçı ya da tümü birden işlenebilir.

a) Kimlik Verisi:

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durum, uyruk, TC kimlik kartı bilgileri (TC kimlik numarası, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), pasaport bilgileri, fotoğraf, öğrenci okul numarası

b) İletişim Verisi :

Telefon numarası, açık adres bilgisi, sosyal medya ve e-posta ad ve adresleri,

c) Mali/Finansal Veri :

Finans ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı. İmza sirküleri, ünvan/iş bölümü, yeterlilik belgesi, meslek odası bilgisi, araç plaka numarası, taşınmaz tapusu ve benzeri veriler. Vergi kimlik numarası, fatura, kredi kartı, çek, senet, banka hesap bilgileri ve dekontları, kefil, kefalet, ödeme bilgileri,

d) Kişisel Gelişim Verileri :

Öğrencinin eğitim, öğretim amacına uygun akademik, zihinsel, ruhsal, bedensel ve sosyal gelişimine katkıda bulunacak her türlü meşru benzeri veriler (Ev, aile ve sağlık verileri, fiziksel gelişim, sosyal ilişki, duygusal yapı ve kişilik verileri, ilgi ve yetenek verileri gibi)

e) Görsel ve İşitsel Veri :

Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları

f) Mesleki Deneyim ve Özlük Verileri

Özgeçmiş (CV), öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, alınan eğitim ve beceri kursları, mülakat değerlendirme, performans değerlendirme sonuçları. Sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal güvenlik no, tasarrufu teşvik fonu no, vergi dairesi no, yabancılar için çalışma izinleri, evlilik cüzdanı, eş ve çocuklarının adı, soyadı, anne, baba, vasi ve yakınlarının kimlik,açık adresi, T.C. Kimlik Numarası, cinsiyeti, doğum tarihi, görevi, telefon numarası,e-mail adresleri;

7. Özel (Hassas) Nitelikli Kişisel Veri :

Kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi ve diğer inançları, kılığı, kıyafeti, sendikası, dernek, vakıf üyelikleri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri, sağlığı, cinsel hayat, biyometrik ve genetik verileri Özel (Hassas) Nitelikli Kişisel Verilerdir.

Şirketimizde; ilgili kişiye, ihtiyaca ve amaca uygunluğuna bağlı olarak özel nitelikli kişisel veriler açık rızanız ile, açık rızanızın olmadığı durumlarda Kanunda belirtildiği şekilde işlenebilir.

8. Şirketimizde işlenen kişisel verileriniz şu kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilir

Kişisel verileriniz 3.maddede belirtilen hukuksal sebeplerden biri ya da bir kaçına bağlı olarak ve 5.maddede belirtilen amaçlara uygun iş ve işlemleri yürütülmesi ile yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla

 • Şirketimiz okulları ve bağlı işletmelerin hissedarları, yöneticileri, çalışanları, şirket görevlilerine; hukuk danışmanları, akademik, ticari, mali ve vergi danışmanı ve denetçilere; Şirketimiz faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğinde hizmetler aldığı, işbirliği yaptığı danışmanlar, tedarikçiler, banka ve finans kuruluşları gibi özel kişi ve kurumlara;
 • Milli Eğitim Bakanlığı, okulların bağlı bulundukları İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, SGK, vergi dairesi, mülki amir, yargı, güvenlik, diğer idari merciler gibi yetkili, amir kamu kurum ve kuruluşlarına, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya ilgili kişi açık rızasının olduğu kişi, kurum ve kuruluşlara;

kişisel verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak yasal çerçeve içerisinde aktarılabilir.

9.Verilerin saklanması

Veli, öğrenci, öğretmen ve çalışan personele ait kişisel veriler, yasal mevzuatta gösterilen süreler doğrultusunda veya verilerin tutulma amaçlarının ortadan kalkması anına kadar işlenebilecektir. Hukuken gereken durumlar ile haklı nedenlerin bulunmaması halinde, Okul, bünyesinde oluşturduğu yok etme ve anonim hale getirme süreçleri çerçevesinde, işlediği ve sakladığı verileri re’sen 2 (iki) yıl içerisinde silecek ve anonim hale getirecektir. Bu haller dışında veri sahiplerinin, Okul tarafından işlenen ve saklanan verilerinin silinmesi, yok edilmesi ve/veya anonim hale getirilmesini talep hakları yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde saklıdır.

10.Bilgilerin güncellenmesi

İşbu Aydınlatma Beyanı metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Beyanın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir. Kanundan kaynaklanan saklama yükümlülüğümüz kapsamında belirli bir süre ile saklanması zorunlu olan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, Özel Havajet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi niteliğine göre, talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir

11. İlgili kişinin (kişisel veri sahibi) hakları

İlgili kişi, kanunda yer alan aşağıdaki haklarının sağlanması için Şirkete başvurabilir. Başvurularla ilgili detaylı bilgiye KVKK Başvuru Formu ile ulaşılabilir.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.